HMRC مناقصه 140 میلیون پوندی را راه اندازی می کند

HMRC با تشریح ماهیت قرارداد اظهار داشت: «HMRC به دنبال منصوب ، تأمین‌کننده (هایی) است تا تحت یک قرارداد واحد، یک سرویس قابل اعتماد را برای تداوم خدمات ارتباطی فعلی و همچنین حمایت از دیدگاه ما برای راه‌حل‌های نوآورانه برای کمک، ارائه کند. با تحول دیجیتال ما


HMRC با یک مناقصه ارتباطات ،یبی ورودی و ،وجی به ارزش 140 میلیون پوند راه اندازی شده است که احتمالاً منجر به کاهش ،وجی چاپ آن می شود، اما همچنان نیازمندی های چاپ را در بر می گیرد.

این قرارداد برای بانکداری ،تی – یک عملکرد مش، ،تی که خدمات بانکی حیاتی را در سراسر ،ت مرکزی و برای مشتریان بخش عمومی گسترده تر ارائه می دهد – فعال می شود.

خطوط اولیه خدماتی که تحت قرارداد تحویل داده می‌شوند، شامل ارائه خدمات ارتباطی ورودی و ،وجی فعلی – از جمله ارائه پست چاپی، پیامک، ایمیل ،وجی و نامه اسکن شده است.

گفته می‌شود که این احتمالاً منجر به کاهش پیش‌بینی‌شده در حجم نامه‌های چاپی/،وجی و افزایش استفاده از سایر کانال‌های دیجیتال می‌شود.

اطلاعات بیشتر در مورد نحوه دسترسی به اسناد ،ید و اطلاعات تماس با ،یدار، از طریق سرویس Contracts Finder ،ت در دسترس هستند.

[ad_2]
منبع: https://www.printweek.com/articles/hmrc-launches-140m-comms-tender

همچنین؛ ارائه پشتیب،، مشاوره و نوآوری “برای ایجاد و ارائه مش، کارایی در سرویس فعلی و نحوه حرکت به سمت کانال های دیجیتال در فضای ارتباطات ورودی و ،وجی”.

این قرارداد هفته گذشته فعال شد و قرار است در ساعت 13:00 در 1 ژوئن 2023 بسته شود. سپس در 22 ژانویه 2024 شروع و در 21 ژانویه 2031 به پایان می رسد.

از طریق این فرصت، HMRC به دنبال تامین کننده(هایی) است که دارای قابلیت هایی برای فعال ، مدیریت موثر و کارآمد، و ارائه ارتباطات ورودی و ،وجی، طراحی شده برای حمایت از HMRC و مشتریان آن با جمع آوری مالیات و مدیریت مزایا است. و پشتیب، از عملیات گمرکی.

این کشور می خواهد قراردادهای ارتباطی ورودی و ،وجی فعلی خود را در یک قرارداد واحد بگنجاند «به منظور بهبود کارایی و صرفه جویی قابل توجه».

حدا،ر ارزش قرارداد 140 میلیون پوند در طول مدت قرارداد 5 ساله به اضافه یک تمدید احتمالی دو ساله خواهد بود.

HMRC اضافه کرد که “جاه طلبی جسورانه” برای افزایش و تشویق استفاده از کانال های دیجیتال برای برقراری ارتباط با مشتریان “به روش های مشابه با شرکت های پیشرو بخش خصوصی” دارد.