CWU درباره حملات بیشتر به رویال میل هشدار می دهد

وارد گفت که اگر رویال میل نتواند تا اوایل این هفته با اتحادیه به توافق برسد، اتحادیه برای اعتصاب اخطار خواهد کرد.

پاسخ آنلاین به آپدیت وارد متفاوت بود. در حالی که برخی از کارکنان پست ابراز همبستگی ،د، برخی دیگر گفتند که 18 روز اعتصاب – و در نتیجه از دست دادن حقوق – که در سال گذشته رخ داد نتوانست وضعیت را حل کند و اقدامات بعدی غیرقابل تحمل خواهد بود.


منبع: https://www.printweek.com/articles/cwu-warns-of-further-strikes-at-royal-mail

وی همچنین گفت تا زم، که مسائل مربوط به اعضا و نمایندگان اتحادیه که برکنار شده اند یا با تعلیق روبرو هستند، حل و فصل نشود، توافقی حاصل نخواهد شد. حدود 115000 عضو CWU در رویال میل کار می کنند.

پس از 11 ماه گفتگو، ایجاد بهبودهای متعدد در پیشنهاد ما بر اساس بازخورد CWU، و گفت،ای میانجی آکاس و سر برندان باربر، ما عمیقاً نگران هستیم که هنوز به توافق نرسیده ایم. سخنگوی و، امور خارجه در بی،ه ای گفت: ما متعهد به دستیابی به یک معامله من، هستیم که آینده رویال میل و نیروی کار آن را تضمین می کند.

ما از تغییر اجتناب نمی کنیم، ما همیشه این را گفته ایم، اما باید تغییر درستی باشد.

“مذاکرات بحر،” که در هفته گذشته انجام شد، هنوز به هیچ راه حلی برای مناقشه طول، مدت و فزاینده تلخ منجر نشده است.

“شرکت [Royal Mail] در وضعیت مالی جدی قرار دارد، ما از آن پنهان نیستیم. اما این بهانه ای برای رفتار آنها با اعضای ما نیست.»

کارگر سوسیالیست گزارش داد که مارتین والش، نماینده بخش CWU لندنیکی از اعضای کمیته اجرایی اتحادیه پست نیز هشدار داده است که در صورت عدم موافقت اتحادیه، مدیریت معامله می تواند نتیجه نهایی باشد.

در پاسخ، سخنگوی رویال میل گفت که تغییر “نمی توان به تأخیر ادامه داد”.

دیو وارد، دبیر کل CWU در یک به‌روزرس، برای اعضای اتحادیه که عصر جمعه (24 مارس) ارسال شد، گفت: «ما کاملاً خشم و ناامیدی را از نحوه رفتار شرکت با اعضای ما درک می‌کنیم. ما در هر جلسه به این نکات اشاره می کنیم.»

“اگر CWU به اقدامات اعتصابی بیشتر ادامه دهد، این فقط امنیت شغلی پستچی ها و ،ن ما را تهدید می کند و پیشنهاد دستمزد ما را غیرقابل تحمل می کند.”

وضعیت به قدری بد است که برخی از کارکنان پست در نظرات آنلاین حدس می‌زنند که رویال میل ممکن است به مدیریت برسد و چنین اقدامی ،ت را مجبور می‌کند تا برای نجات ،ب‌وکار و اصلاح تعهدات خدمات همگ، وارد عمل شود.

ما در طول مناقشه روشن بودیم که تغییر چشمگیر شبکه و شیوه های کاری ما برای بقای ،ب و کار ضروری است. ضرر ، بیش از 1 میلیون پوند در روز برای ،ب و کار قابل دوام نیست. تغییر نمی تواند به تأخیر ادامه یابد.

ماه گذشته اعضای CWU که در رویال میل کار می‌،د با 95.9 درصد به مشارکت 77.3 درصدی رای دادند تا اقدامات اعتصابی بیشتری انجام دهند، چیزی که وارد به ،وان «وثیقه تاریخی برای اعضای CWU در سراسر کشور است که در برابر شدیدترین حملاتی که هر یک از آنها با آن مواجه شده‌اند محکم ایستاده‌اند». مجموعه ای از کارگران از زمان معدنچیان».


اقدامات اعتصابی بیشتر در رویال میل ممکن است در راه باشد مگر اینکه توافقی با CWU بزودی حاصل شود.