هدف Ballyprint MD توسعه Impro پس از خرید پیش بسته است

بخشی از این رشد ناشی از سرمایه گذاری برنامه ریزی شده در کیت جدید خواهد بود. نصب یک PrintIQ MIS جدید در این ماه تکمیل خواهد شد و تج،ات جدید تاشو و صحافی به ارزش 250000 پوند – که هنوز مشخص نشده است – در اوا، سال به کار گرفته خواهد شد.

،ید Impro توسط Klewchuck قبلاً شاهد دو انتصاب ارشد جدید برای پر ، خلأ بوده است.

فرآیندها، زیرساخت‌ها، ماشین‌آلات، دارایی‌ها همگی بسیار خوب هستند و فقط به کمی عمر و فروش نیاز دارد. [personnel] با مدیریت متفاوت، بازگرداندن آن به سطح قبل از کووید نباید سخت باشد.”

او گفت: «ما همه کارکنان را با قراردادهای کامل منتقل کرده‌ایم، بنابراین برای ما کار مثل همیشه است.

دارایی های ایمپرو، از جمله پرس کوموری Lithrone S29 H-UV نصب شده در سال 2016 نیز به همین ترتیب منتقل شده است.

کالی پس از ،ید، که با مبلغی نامشخص تکمیل شد، بازنشسته شد.


چاپگر لیتویی بلفاست Impro Printing پس از ،ید توسط مدیر عامل Ballyprint، آرون کلوچاک در یک قرارداد پیش بسته در اوا، سال گذشته، جان تازه ای گرفت.

خود این ،ب و کار به دلیل خدمات با کیفیت خود، به ویژه با H-UV Komori مشهور است. پایه و اساس برای ایجاد یک تجارت واقعا خوب وجود دارد.

کلوچاک، که دارایی ها، حقوق و دستمزد و نام تجاری Impro را در 1 نوامبر ،یداری کرد، گفت هفته چاپ او جاه طلبی های بالایی برای ،ب و کار داشت که بیش از 40 سال قبل از مواجهه با مشکل در دوران کووید ادامه داشت.

به گفته کلوچاک، ایمپرو در سال‌های اخیر زیر بار وام‌های کووید و درآمدهای رو به کاهش «لنگ لنگان» زده بود، و شاهد بود که بسیاری از تیم رهبری خود در طول کووید به جاهای دیگری نقل مکان ،د و مدیر عامل سابق ارنست کالی را به مدیریت شرکت واگذار کرد.

آنها به 14 کارمند ایمپرو می پیوندند که در این ،ید جابجا شدند، با کلوچاک امیدوار است که در چند سال آینده رشد کند.

شخصیت حقوقی قدیمی Impro در 10 نوامبر 2022 به ،وان انحلال دهندگان از Begbies Traynor منصوب شد.


منبع: https://www.printweek.com/articles/ballyprint-md-aims-to-grow-impro-following-pre-pack-buy

این شرکت که حدود 25 سال قبل از کووید کار می کرد، حدود 1 میلیون پوند به فروش می رساند، با هدف کلوچاک تا پایان سال 2023 به 2.5 میلیون پوند افزایش یابد.

60000 پوند دیگر نیز به تعمیر سایت Impro اختصاص خواهد یافت.