انحلال دهندگان در Ashgate مسئولیت دارند

Ashgate که تج،ات تکمیل چاپ را تامین می کرد، انحلال دهندگان Simon Lowes و Stephen Powell را از Begbies Traynor در 6 آوریل 2023 منصوب کرد.

Fastbind مشتریان را تشویق کرد که مستقیماً برای ،ید ماشین آلات یا قطعات در تماس باشند و افزود که در صورت بروز هرگونه مشکل در تج،ات، از طریق ایمیل یا ویدیو به آنها کمک می کند.

شرکت مستقر در آ،فوردشایر تنها تامین کننده محصولات Fastbind در بریت،ا و یکی از چندین مورد برای Kasfold بود. Ashgate که چهار نفر را استخدام می کرد، تجارت خود را در مارس 2023 متوقف کرد.

هفته چاپ می‌داند که یکی از مهندسان Ashgate در حال ایجاد یک ،ب‌وکار برای خدمات رس، به ماشین‌های Kasfold و Fastbind مشتریان است.

هفته چاپ برای نظر دادن با Ashgate تماس گرفته است.


منبع: https://www.printweek.com/articles/liquidators-take-charge-at-ashgate

Ashgate که توسط خانواده اداره می شود در سال 1989 توسط جان پرایس تاسیس شد. پسرش لوئیس پرایس در سال 1999 به این کار پیوست و متعاقباً از سال 2014 پس از درگذشت پدرش، این تجارت را مدیریت کرد.


Ashgate Automation رسماً در مرحله انحلال قرار گرفت.

اخطار در سوابق رسمی رو،مه، این قط،امه را به ،وان انحلال طلبکاران ذکر کرد.