چاپ سه بعدی کلید فضای انرژی جدید است – 3DPrint.com

در پیوند با این بخشی است که به طور فزاینده ای به ،وان “انرژی نو” شناخته می شود. این دسته از انرژی‌های تجدیدپذیر گسترده‌تر است و مناطقی مانند هیدروژن، هسته‌ای، زمین گرمایی، سوخت‌های زیستی و ذخیره انرژی را در بر می‌گیرد. به این ترتیب، فضایی را برای گزینه‌های دیگر انرژی به‌،وان پل کاربردی‌تر از سوخت‌های فسیلی به چیزی پایدارتر، هم از نظر زیرساخت‌های انرژی و هم از نظر اقتصاد جه، زیربنایی که اساساً به بخش سوخت‌های فسیلی وابسته است، می‌دهد.

از آنجا که تغییر انرژی در همان زمان رخ می دهد که به ،وان یک رنسانس تولید، نقش مهمی برای تولید دیجیتال و فناوری های مرتبط، مانند چاپ سه بعدی، در این تحول وجود دارد. به جای یک فرصت اقتصادی صرف، نقش تولید افزودنی (AM) بسیار مهم است زیرا نه تنها ایجاد و گسترش برخی از این فرآیندهای انرژی جدید را ممکن می‌سازد، بلکه به این دلیل که بار منابع را بر آنها و جامعه در کل کاهش می‌دهد. .

(3DPrint.com PRO فقط برای مش،ین در دسترس است)

به همین دلیل، مهم است که این نقش را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم، کاری که در اینجا انجام خواهیم داد.

لوگوی 3Dprint.com PRO

برای خواندن تجزیه و تحلیل PRO باقی مانده مش، شوید.

اشتراک در


از قبل مش، هستید؟

در حالی که مشاهده از دیدگاه یک فرد ذهنی دشوار است، جامعه بشری در حال حاضر در حال تغییر اساسی است. به دلیل کاهش منابع و عدم رشد اقتصادی عمیق‌تر، کشورها و شرکت‌ها همزمان با توسعه و به کارگیری ابزارهای کارآمدتر برای تولید و توزیع انرژی و کالا، از سوخت‌های فسیلی دوری می‌کنند.

قرار است ماهانه دو بار محتوای ممتاز را مستقیماً به صندوق ورودی خود دریافت کنید.


منبع: https://3dprint.com/311231/3d-printing-is-key-to-the-new-energy-،e/