تاریخ بعدی اعتصاب پست سلطنتی این ماه خواهد بود

وارد گفت: «اعضای ما تنها نخواهند نشست و نظاره گر نابودی زندگی کاری آن‌ها توسط رهبری شرکتی نخواهند بود که به دنبال پاره ، ترتیبات تاریخی است که از حقوق آنها محافظت می‌کند و از طریق اتحادیه‌شان صدایشان را می‌دهد.

در به روز رس، معاملاتی اخیر خود، شرکت خدمات توزیع بین المللی رویال میل گفت که هزینه خالص 18 روز اعتصاب در سال گذشته حدود 200 میلیون پوند برآورد شده است.

CWU با اعلام تاریخ های جدید اعتصاب اظهار داشت: «در واقع تغییرات نشان دهنده حذف حق CWU برای مذاکره در سطح محلی است و باید به ،وان گامی واقعی در جهت عدم شناسایی اتحادیه تلقی شود.

دبیر کل CWU، دیو وارد، گفت که تصمیم برای اعتصاب مجدد به عملکرد مدیریت پست سلطنتی مربوط می شود که “فقدان کاملی از یکپارچگی نشان داده اند”.

CWU گفت که بیش از 115000 نفر از اعضای آن در روز پنجشنبه 16 فوریه از ساعت 12:30 بعد از ظهر شروع و تا روز بعد ادامه خواهند داشت.

رویال میل در زمان نگارش این مقاله اظهار نظری نکرده بود.


منبع: https://www.printweek.com/articles/next-royal-mail-strike-date-will-be-this-month

این کارکنان پست هستند که این شرکت را حفظ می‌کنند و این کشور را متصل می‌کنند – مدیریت زمان این موضوع را تشخیص داده، بازی‌های بد را کنار بگذارد و مذاکرات را جدی بگیرد تا این اختلاف برای همیشه پایان یابد.»


کارکنان پست در اوا، این ماه اعتصاب 24 ساعته ای را اعلام ،د و CWU مدیریت پست سلطنتی را به انجام اقداماتی متهم کرد که “باید به ،وان گامی واقعی در جهت لغو به رسمیت شناخته شدن اتحادیه تلقی شود”.

رهبری اتحادیه گفت که رویال میل «اجبار از طریق تغییرات غیر توافقی مربوط به ساختار کار در دفاتر در سراسر کشور» را آغاز کرده است، که به گفته آن‌ها با چارچوب روابط صنعتی توافق شده بین کارفرما و اتحادیه در تضاد است.