اخبار چاپ سه بعدی بدون پوسته: – 3DPrint.com

در مورد آ،ین اخبار صنعت چاپ سه بعدی به روز باشید و اطلاعات و پیشنهادات را از فروشندگان شخص ثالث دریافت کنید.


منبع: https://3dprint.com/310102/3d-printing-news-un،led-3/

استاد شادی نظریان، دانشگاه تگزاس در معماری آرلینگتون در حال راه اندازی کنسرسیومی برای چاپ چوب پنبه و بتن سه بعدی در آ،کا است. کامپوزیت سبک و عایق خوب باید برای منطقه و با شرکای موسسه Xtreme Habitat (XHI)، و، مسکن و توسعه شهری ایالات متحده، کمیسیون Denali، شرکت مالی مسکن آ،کا و بنیاد Rasmuson و شرکت X خودش من، باشد. -Hab 3D او امیدوار است که تأثیر بگذارد.

مش، خبرنامه الکترونیکی ما شوید